PROTOKÓŁ Z DN 29.01.2022
NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA KLUBU MUKS „IKS” TARNÓW


1. Uwzględniając wniosek członków klubu „IKS” oraz część członków Zarządu ustępującego .
Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie którego porządek obrad jest zgodny z wcześniej zaproponowanym Walnym Zebraniem członków. Ze względu na hybrydowy przebieg zebrania wnioskuję o rozpatrzenie najbliższych problemów tak aby w najbliższych 3-6 miesiącach , klub mógł funkcjonować zgodnie z prawem. Równocześnie wnioskuję aby wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna przeprowadziła po ustaniu pandemii w terminie do 30 czerwca kolejne Walne Zebranie Komisji w układzie stacjonarnym.

2. Regulamin obrad.
Ze względu na panującą pandemię , obrady odbywały się w systemie hybrydowo stacjonarnym. Zarząd zaproponował tematy do rozważenia i rozstrzygnięcia które są niezbędne do rozpoczęcia działalności zgodnie ze statutem .

a) Przegłosowanie wniosku który wpłynął do klubu o nie rozwiązywaniu klubu i podjęcie próby kontynuowania działalności sportowej.
b) Powołanie Zarządu klubu i Komisji Rewizyjnej .
c) Przyjęcie ramowego klubowego kalendarza zawodów sportowych.
d) Przyjęcie zasad tworzenia budżetu klubu.
e) Przyjęcie zasad funkcjonowania działalności klubu.
Głosowania przeprowadzone zostaną w formie tajnej.
 • Tak        
 • Nie


  3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  Zebranie w systemie hybrydowo stacjonarnym prowadził ustępujący prezes Zarządu Andrzej Grzyb. Ze względu na warunki przeprowadzenia zebrania , dyskusje nad problematyką klubu odbywały się w małych grupach oraz hybrydowo.
 • Tak          
 • Nie

  4. Przyjęcie porządku obrad.
 • Tak           
 • Nie

  5.Dyskusja nad statutem .
  Członkowie klubu zapoznali się ze statutem i uznano że na tym etapie nie należy wprowadzać zmian w statucie.
 • Tak           
 • Nie

  6. Proponuje powołanie jednej wspólnej Komisji :
  - mandatowo – skrutacyjnej ,
  - wyborczej,
  - uchwał i wniosków.

  Skład komisji:

  Tyrka Janusz
  Kisielewski Grzegorz
  Domagała Miłosz
 • Tak        
 • Nie

  Osoby uprawnione do głosowania:
  - posiadające licencję PZBiL na klub IKS Tarnów,
  - rodzice osób niepełnoletnich,
  - członkowie wspierający.

  Banek Celina , Banek Wojciech , Bąk Ewa, Bąk Tomasz, Domagała Miłosz, Czerwony Mirosław, Grzyb Andrzej , Gosk Wojciech, Gębala Marcin, Kisielewski Grzegorz , Kukuś Maciej, Nowak Jacek, Miś Arkadiusz, Tyrka Janusz, Swadźba Witold,.

  7. Propozycje kalendarza sportowego.

  Turnieje organizowane przez PZBiL :

  - Mistrzostwa Polski Juniorów.
  - Mistrzostwa Polski Amatorów.
  - Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet.
  - Grand Prix Polski - ( Pol Tour ) .
  - Junior Tour Łódź.
  - Puchar Polski Kobiet.

  Turnieje organizowane przez klub:

  - Eliminacje do Mistrzostw Polski Amatorów.
  - II liga bilardowa,
  - Nieoficjalne MP Amatorskie Kobiet.
  - Puchar klubu par deblowych - Open i ( amatorskie)
  - Puchar klubu indywidualny „8'', '9'',”10”,”14/1 - Open i ( amatorskie).
  - Klubowa liga „8”,”9,”10”,”14/1 ( amator ).
  - Liga umiejętności bilardowych.
  - Turnieje x 1, x 2, x 3, x 4.

  8. Zabezpieczenie środków finansowych na działalność statutową .

  a) Działalność członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej opiera się na działalności społecznej.
  b) Trenujący zawodnicy wpłacają do klubu składkę członkowską w wysokości 125 zł która pokrywa koszty korzystania ze sprzętu klubowego oraz uczestnictwa w turniejach.
  c)W PZBiL klub ma zaległe pieniądze w kwocie 1200 zł za wygrane mecze w I lidze na pokrycie części opłat w związku z II ligą oraz część opłat za karty prawa do gry.
  d) Podstawowym sposobem na zwiększenie wpływów – co byłoby zgodne z celami szkoleniowymi jest zwiększenie liczby trenujących.
  e) Mamy ustne deklaracje Urzędu Miasta oraz sponsora do 10.000 tyś .na wsparcie finansowe warunkowane wynikami sportowymi.
  f) Te środki pozwalają na rozpoczęcie działalności klubu w 2022 r.

  9. Majątek klubu.
  MUKS IKS Tarnów nie posiada własnego majątku .
  a) Korzysta z urządzeń sportowych klubu bilardowego „IKS”.
  b) Zawodnicy posiadają własny sprzęt zakupiony z własnych środków.

  10. Proponowany 5 osobowy skład Zarządu zgodnie ze statutem.

  1 . Grzyb Andrzej
  2. Banek Celina,
  3. Przedstawiciel rodziców .
  4. Przedstawiciel zawodników.
  5. Przedstawiciel sponsora ( jeżeli będzie).

  Uzasadnienie:
  Grzyb Andrzej jest właścicielem klubu bilardowego IKS a Celina Banek reprezentuje właściciela oraz prowadzą księgowość klubu. Konieczny jest udział w Zarządzie przedstawiciela rodziców zawodników młodocianych gdyż podstawowa działalność koncentrować się będzie na sporcie młodzieżowym. Dobrze by było aby grupa starszych zawodników też miała swojego przedstawiciela. Piąte miejsce proponuje pozostawić wolne dla ewentualnego sponsora. Gdy go nie będzie , wolne miejsce zostanie uzupełnione na kolejnym zebraniu Zarządu Klubu.

  Komisja Rewizyjna – skład 3 osobowy.

  1 Przedstawiciel rodziców.
  2. Przedstawiciel zawodników.
  3 Przedstawiciel sponsora.

  11 Dyskusja.
  12.Propozycje do składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dla zapewnienia prawidłowej działalności .
  Przeprowadzono wybory według poniższej listy. - Grzyb Andrzej stanowisko Prezesa . Właściciel klubu – zapewni to rozwiązanie problemów z korzystaniem ze sprzętu klubowego.
 • Tak        
 • Tak

  - Celina Banek - kierownik klubu zabezpieczy załatwienie spraw sportowych zawodników oraz kontakt z PZBiL.
 • Tak        
 • Nie

  - Czerwony Mirosław – przedstawiciel rodziców zawodników młodocianych zapewni bieżące przekazywanie spraw dotyczących młodzieży trenującej oraz uwag od rodziców.
 • Tak        
 • Nie

  - Gosk Wojciech - przedstawiciel starszyzny zawodniczej .
 • Tak        
 • Nie

  Przedstawiciel sponsora.
 • Tak        
 • Nie

  Komisja Rewizyjna :

  Kukuś Maciej - przedstawiciel rodziców zawodników młodocianych.
 • Tak        
 • Nie

  Miś Arkadiusz - przedstawiciel zawodników seniorów.
 • Tak        
 • Nie

  Przedstawiciel sponsora.
 • Tak        
 • Nie

  13. Uchwały Walnego Nadzwyczajnego zebrania klubu.

  1. Poprawić działalność sportową sekcji bilardowej ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia środków finansowych dla grup młodzieżowych .
  2. Zgłosić do rozgrywek II ligi bilardowej drużynę opartą na własnych wychowankach z zastrzeżeniem że gdy będzie możliwość awansu do wyższej klasy rozgrywkowej należy wzmocnić zespół do osiągnięcia awansu.
  3. Dokonać kolejnego naboru do sekcji co pozwoli z jednej strony wyłonić nowe talenty a także poprawi sytuację finansowa klubu .
  4. Poszukać sponsorów którzy z tego tytułu będą mogli korzystać na specjalnych warunkach z urządzeń klubu IKS.

  14.Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  Zarząd MUKS „IKS” Tarnów:
  1
  2
  3
  4
  5

  Komisja Rewizyjna MUKS „IKS” Tarnów:
  1
  2
  3

  15. Zakończenie obrad.
  Po ukonstytuowaniu się Zarządu i komisji Rewizyjnej nie zgłoszono żadnych uwag do przebiegu zebrania .
  Przewodniczący zebrania Andrzej Grzyb.


 • WNIOSEK

  Wniosek członków ustępującego Zarządu oraz ponad 1/3 ogółu członków zwyczajnych Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego IKS Tarnów, o zwołanie w oparciu o &21 p. 4 statutu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w trybie hybrydowym w dn. 20-22.01.2022.

  Uzasadnienie :
  W dniu 29.12.2021 przeprowadzono Walne Zebranie Klubu . Zebranie odbyło się w trybie hybrydowy z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.
  W głosowaniu nie ustrzeżono się błędów proceduralnych .
 • 1.W głosowaniu wzięły udział 3 osoby nieuprawnione do głosowania gdyż nie spełniają &11 pkt.3 ( ukończone 16 lat).
 • 2. Część głosujących nie dostarczyło kart do głosowania zgodnych z głosowaniem internetowym , telefonicznym.
 • 3. Nie przeprowadzono części II Walnego Zebrania Klubu w której uprawnieni członkowie mogli by zgłosić wnioski o sposobie zdobycia środków finansowych na działalność klubu .

  Dodatkowo:
 • 1. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu klubu , rodzice zawodników wyrazili chęć opłacenia składek w wysokości 125 złotych miesięcznie na działalność sekcji bilardowej . Przy liczbie około 10 zawodników daje to kwotę około 15 tysięcy rocznie &9. Daje to solidną kwotę do prowadzenia klubu .
 • 2. Członkowie klubu ( głównie rodzice zawodników ) zdeklarowali pomoc przy szukaniu sponsorów.

  Biorąc pod uwagę powyższy wniosek oraz korygując występujące błędy , głosowanie zostanie przeprowadzone hybrydowo lub stacjonarnie w dniach 20-22.01.2022 przy udziale Komisji Skrutacyjno – Wyborczej w składzie:
 • Wojciech Banek,
 • Wojciech Gosk,
 • Mirosław Czerwony,
 • Arkadiusz Miś,
 • Miłosz Domagała. • OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO KLUBU SPORTOWEGO

  OGŁOSZENIE

  Likwidator - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy IKS Tarnów z siedzibą w Tarnowie
  przy ul. Wojska Polskiego 14 informuje , że w dniu 29.12.2021 Walne Zebranie podjęło Uchwałę o rozwiązaniu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego IKS Tarnów.
  Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora Andrzeja Grzyb na adres Wojska Polskiego 14 w siedzibie klubu bilardowego"IKS" Tarnów
  w terminie do 22.01.2022r.

  Likwidator : Andrzej Grzyb
  PORZĄDEK OBRAD OD 22.12.2021 do 29,12.2021


  1. Wstęp - wprowadzenie do obrad.
  Ze względu na panującą od dwóch lat pandemię odkładano przeprowadzenie zgodnie ze statutem Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Pandemia trwa i dalsze odkładanie jest niemożliwe gdyż wraz ze zbliżającym się końcem roku , konieczne jest podjęcie decyzji w kilku bardzo ważnych sprawach. Walne zebranie jest ostatecznie możliwe tylko w formie elektronicznej i zostaje podzielone na dwie części.
  Dlaczego na dwie częsci?
  W zaistniałej sytuacji może nie dojść do części II - wyborczej gdyż wcześniej przegłosowane wnioski wykluczą część związaną z procedurą wyborczą.


  2.Przyjęcie regulaminu obrad.
  Uwagi dotyczące treści zawartych w pkt. 6 C oraz własne opinie prosimy kierować drogą e mail: bilardiks@op.pl .Równocześnie prosimy o kierowanie własnych opini dotyczących działalności sportowej klubu.

  3.Wybór przewodniczącego zebrania.
  Procedurę wyborczą przeprowadzi Andrzej Grzyb

  4.Przyjęcie porzadku obrad.
  Pierwsza część obrad obejmie pkt 1- 6C.

  5.Dyskusja nad statutem.
  Aktualne gdy dojdzie do II częći obrad.

  6.Powołanie komisji obrad:
  a) mandatowo skrutacyja,
  Aktualne gdy dojdzie do II częći obrad.

  b)wyborcza,
  Aktualne gdy dojdzie do II częći obrad.

  c)uchwał i wniosków.
  d) głosowanie na propzycjami uchwał zgłoszonych w pkt.6 C oraz osoby uprawnione do głosowania,
  e) osoby uprawnione do głoswania:
  - osoby posiadające licencję PZBiL z rejestracją na klub IKS Tarnów,
  - Rodzice osób niepełnoletnich spełniający rejstracyjny w PZBiL.

  Lista osób uprawnionych: Banek Wojciech , Banek Celina,Bąk Ewa, Bąk Tomasz, Czerwony Sebastian, Czerwony Mirosław, Domagała Miłosz, Gosk Wojciech, Grzyb Andrzej, Gębala Marcin, Król Bartek -( rodzice), Kukuś Leon, Kukuś Maciej, Kantor Radosław, Miś Arkadiusz, Nowak Jacek,Swadźba Adam, Swadźba Witold, Świerczek Kornelia - ( rodzice)

  Aby był sens kontynuowania działalności MUKS IKS Tarnów należy zapoznać członków klubu z tematami , (problemami), które wpłyną na głosowanie , za lub przeciw kontynułowaniu działalności klubu.

  I Zabezpieczenie środków finansowych na działalność sportową:

  1. Od 30 lat instytucje miejskie nieprzychylnie odnosiły się do wniosków o dotacje lub oferowały kwoty , (szczerze mówiąc przybliżone do żartu).

  2. Klub może być prowadzony jako Stowarzyszenie zarejestrowane w Urzędzie Miasta lub w ramach działalności gospodarczej.

  3.W obu przypadkach nie ma różnicy czy składki członkowskie lub środki ze sponsoringu wpłyną do MUKS czy do PUH IKS pod warunkiem że powołamy Radę Patronacką kontynuującą wydatki.

  4.Układ z klubem statutowym MUKS staje się aktualnie mniej korzystny gdyż:
  - Rada Miasta chce opodatkować wszystkie wpływy do klubu specjalnym podatkiem ( artykuł w TEMI).
  - Przy organizacji MUKS od 1.01.2022 wszyscy członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej , i innych komisji statutowych będą musieli opłacać składkę zdrowotną.
  - W tym roku klub został obciążony przez Urząd Miasta po raz pierwszy podatkiem od nieruchomości na kwotę 4000.00 zł.

  Biorąc pod uwagę powyższe , wnioskuję o:

  WNIOSEK 1: Rozwiązać z dniem 31.12.2021 klub MUKS IKS Tarnów zgodnie ze statutem. Do formalnego rozwiązania zobowiązany jest przewodniczący zebrania.
  Zgodnie z wnioskiem nr.1 każdy z zawodników który w latach ubiegłych posiada licencję klubu MUKS IKS staje się zawodnikiem wolnym i może zgłosić akces do dowolnego klubu nieodpłatnie w tym do klubu IKS Tarnów.

  WNIOSEK 2: Wycofanie drużyny MUKS IKS Tarnów z rozgrywek ligowych.
  Uzasadnienie: Skład kadry zawodowej.

  1. Po odejściu Bartka Króla pozostało 4 zawodników prezentujących poziom sportowy upoważniający do gry w Eksraklasie . W. Banek, W Gosk, A. Swdźba i wypożyczony T. Bąk. Ten skład nie daje większych szns na utrzymanie . Niedyspozycja jednego z w/w całkowicie przekreśla możliwość wyrównanej rywalizacji.

  2.W Ekstraklasie gra się trzy deble . Już w I lidze deble były najsłabszym elementem drużyny. Indywidualnie zawodnicy zdobyli 18 pkt. a deble 6 pkt. Słabość debli wynika z braku praktycznej możliwości treningów z racji miejsca zamieszkania, czasu na trening różny dla zawodników ( szkoła , zmianowy system pracy).

  3. Koszty uczestnictwa w Ekstraklasie: Trzy zjazdy 3 dniowe .Koszty hotelu, diety, transport, regulaminowe ubiory, przerastają aktualnie możliwości klubu. Brak dochodów w pandemii ( zamknięcie klubu na 9 miesięcy) oraz drastyczny spadek zainteresowania przez klientów grą w bilard , nie pozwala na finansowanie uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy , z góry skazanych na niepowodzenie.

  4.Osiągnęliśmy wyniki sportowe przerastające aktualne możliwości finansowe ale również sportowe. Obiektywnie oceniając wyniki sportowe osiągnięte przez drużynę przerastają reprezentowany przez nich poziom sportowy . Dalej tak się nie uda.

  5. Mecze Ektraklasy są transmitowane przez stacje telewizyjne sport-club. Uważam że jest duże prawdopodobieństwo że wyniki rywalizacji nie były by najlepszą reklamą klubu.

  6. Rywalizacja w Ekstraklasie wymaga utrzymania formy zawodników cały czas na najwyższym poziomie. Jest niemożliwy w sytuacji naszego klubu aby każdy z zawodników odbywał 3-4 treningi tygodniowo i w sobotnio - niedzielny wekend uczestniczył w turniejach dobrej rangi.Udział w finale Mistrzostw Polski jest tego potwierdzeniem.

  7. Trudno też uczestniczyć w formie rozgrywek tak zwanych deblowych których nie akceptuje klub ani zawodnicy. Dodatkowo szkoleniowy aspekt takich rozgrywek jest wątpliwy.

  WNIOSEK 3:Biorąc pod uwagę koszty uczestnictwa w rozgrywkach I ligi które ciągle rosną. Stan obecny.
 • licencja klubu 600 zł
 • Karty prawa do gry 5+160 --800 zł
 • Opłata w rozgrywkach 800 zł
 • Opłata sędziego 1800 zł
 • Nagrody za wyniki sportowe 2800 zł
 • Noclegi 600 zł
 • Diety 800 zł

  Razem --8100 zł
  Dodatkowo koszty transportu : ( Kętrzyn , Gdańsk , Bydgoszcz, Tomaszów Maz. Lublin, Warszawa,ew.. Łódź, Kraków, Jaworzno to kolejne w przybliżeniu 3000-4000.
  Biorąc powyższe wnioskuję aby przy niepewnym składzie drużyny całkowicie zrezygnowć z udziału w rozgrywkach I ligi a środki przeznaczyć na zorganizowanie w klubie turniejów dobrze obsadzonych przez dobrych zawodników w miarę w z wysokimi nagrodami. Zawodnicy w zamian za rozgrywki ligowe mogli by startować w turniejach:

  1. Zorganizowanych przez klub .
  a) wewnętrznych - Mistrzostwa klubu we wszystkich odmianach,
  b) otwartych - jako Otwarte Mistrzostwa klubu z pulą nagród 1000-1500 zł,
  c)eliminacje do Mistrzostw Polski Amatorów,
  d) klubowe ligi we wszystkich odmianach.

  2. Zorganizowanych przez PZBiL :
  - Pol Tour ,
  - Mistrzostwa Polski Mężczyzn,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów,
  - Junior Tour

  3. Udział w turniejach zorganizowanych przez inne kluby : Rzeszów , Dębica, Kraków, Kielce

  8.Sprawozdanie z działalności klubu:
  Aktualne gdy dojdzie do II częći obrad.
  a)finansowe,
  b)osiągnięcia organizacyjno- sportowe sekcji i wychowanków klubu
  - bilarda,
  - siatkówki
  - piłki nożej,
  w latach 1991-2018 oraz 2018-2021
  c)wychowankowie klubu,
  d)zasady tworzenia budżetu.

  9.Propozycje działania klubu w 2022 roku zawarte w pkt.6 C

  10.Majątek klubu

  11.Propozycje do składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  Aktualne gdy dojdzie do II częći obrad.

  12.Dyskusja przeniesino do pkt 6 C.

  13 Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  Aktualne gdy dojdzie do II częći obrad.

  14.Uchwała Walnego Zgromadzenia.
  Zostanie podjęta po zebraniu opini osób uprawnionych do głosowania ( członków klubu).

  15.Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  Aktualne gdy dojdzie do II częći obrad.

  16. Zakończenie obrad.