PORZĄDEK OBRAD


1. Wstęp - wprowadzenie do obrad.
2.Przyjęcie regulaminu obrad.
3.Wybór przewodniczącego zebrania.
4.Przyjęcie porzadku obrad.
5.Dyskusja nad statutem.
6.Powołanie komisji obrad:
a) mandatowo skrutacyja,
b)wyborcza,
c)uchwał i wniosków.
8.Sprawozdanie z działalności klubu:
a)finansowe,
b)osiągnięcia organizacyjno- sportowe sekcji i wychowanków klubu
- bilarda,
- siatkówki
- piłki nożej,
w latach 1991-2018 oraz 2018-2020
c)wychowankowie klubu,
d)zasady tworzenia budżetu.
9.Propozycje działania klubu w 2021 roku.
10.Majątek klubu
11.Propozycje do składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12.Dyskusja.
13 Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
14.Uchwała Walnego Zgromadzenia.
15.Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
16. Zakończenie obrad.